PODMÍNKY

Podmínky pronájmu dodávky

Denní sazba

Dnem se rozumí 24 hodin od počátku pronájmu vozu, překročení této doby o více než 1 hodinu je účtována další denní sazba! Minimální účtovaná doba pronájmu vozidla je 5 hodin a po překročení je automaticky účtována denní sazba.

Vratná kauce

Vratná kauce bude vybrána v hotovosti před zapůjčením vozidla a následně vrácena po převzetí - vrácení vozu. Vratná kauce není platbou za pronájem vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, další ujeté kilometry nad denní či měsíční limit kilometrů, na silné znečištění vozu, poškození interiéru nebo poničení vozu, náklady které nehradí pojišťovna... atd).

Potřebné doklady

Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před zapůjčením vozidla. Kopie dokladů budou porovnány s originály dokladů! Podmínkou je též minimální věk 21 let a vlastnit řidičský průkaz skupiny B alespoň 2 roky.

Požadované doklady pro fyzickou osobu:

  • Kopie platného občanského průkazu (případně platného pasu)
  • Kopie platného řidičského průkazu

Požadované doklady pro právnickou osobu nebo osobu podnikající:

  • Kopie platného občanského průkazu (případně platného pasu)
  • Kopie platného řidičského průkazu
  • Kopie platného živnostenského oprávnění
  • Kopie platného výpisu z obchodního rejstříku

Platba

Platba pronájmu vozidla probíhá: Vždy dopředu před předáním vozu.!!! V případě dlouhodobého pronájmu hradí klient měsíčně a vždy předem.

  • hotově při předání vozu: klient uhradí pronájem v hotovosti při předání vozidla
  • bankovním převodem: platba bankovním převodem probíhá předem, tedy částka za pronájem vozu musí být připsána na náš účet nejpozději den před samotným pronájmem vozidla. Bankovní spojení: 88660088/5500 Raiffeisen BANK.

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 12 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány.

Pokud je vozidlo pronajato na delší období než jeden měsíc, je pronájem vozu do konce kalendářního měsíce splatný ihned při podpisu smlouvy a na další měsíc vždy k 1. daného měsíce.

Klient je povinen vrátit vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokumentů a klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení vozu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení vozidla nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně výjezdu zásahové skupiny, která tyto kroky provede bezprostředně na místě.

Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu vozidla, pronajímatel zaručuje rezervaci vozu na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud klient tuto smlouvu vypoví před začátkem pronájmu nebo vozidlo nevyzvedne, bude mu pronájem účtován jako by vůz vyzvedl a užíval.

Klient je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této nájemní smlouvy vyplývajících.

Klient bere na vědomí možnou změnu výše pronájmu vozidla vzhledem k nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně, atd.

Podmínky užívání vozu

Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Klient je povinen při provozu pronajímaného vozu dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Klient se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu vozidla, a to do 15 dnů od doručení výzvy pronajímatelem. Klient nesmí řídit vůz po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat vůz k řízení. Klient se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí. Automobil je výhradně užíván na běžných pozemních komunikací. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Porušení tohoto nařízení se trestá finanční pokutou v hodnotě 50.000,- Kč. Dále se nesmí vůz používat k tlačení nebo vlečení vozidel, přívěsů či jiných předmětů a provádět na vozidle jakékoliv změny a úpravy.

Klient je povinen zabezpečit vůz proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty a vůz řádně uzamknout.

Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla (poškození disků, pneumatik, škody na podvozku, ...) nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k vozu přístup.

Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady a poškození vozu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, které mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady.

Porušení některé z těchto povinností je podstatným porušením nájemní smlouvy a činí klienta zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu.

Při dlouhodobém pronájmu vozidla je klient povinen přistavit vůz jednou měsíčně ke kontrole technického stavu vozidla, případně umožnit jeho běžnou údržbu. Pokud doba servisních prací přesáhne 24 hodin, má klient nárok na náhradní vůz po dobu servisu. Pokud je v nájemní smlouvě určeno, že vozidlo musí být v servisu po ujetí určitých kilometrů nebo při určitém stavu tachometru, je klient povinen vůz přistavit ke kontrole, pokud tak neučiní, je odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne pronajímateli v souvislosti s nedodržením těchto podmínek užívání vozidla. Zároveň je povinen hradit ujeté kilometry nad měsíční limit za příplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

Nehoda, poškození a odcizení vozidla

V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala klientovi potvrzení, které je klient povinen předat pronajímateli. Klient je povinen ihned a bez prodlení oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla, kde se vůz nachází a zajistit, aby klíče, dokumentace vztahující se k vozu byly neprodleně předány pronajímateli. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. V případě vzniku pojistné události je nájemce povinen uhradit spoluúčast na pojistném ve výši 10%, nejméně však 10.000,- Kč. Nevztahuje se na poškození disků kol a pneumatik, zde nájemce hradí částku ve výši 100%. V případě nehody je povinnost vypsat "Záznamový arch o dopravní nehodě"! Předáno s doklady k vozu při podepsání smlouvy a nahlásit škodu příslušné pojišťovně - Generali Česká pojišťovna a.s. tel- 00420 241 114 114 číslo pojistné události a hlášení z pojištovny zaslat na e-mail info@topautorent.cz

Omezení v jízdě

V případě výjezdu do zahraničí je nutná plná moc ke smlouvě o možnosti řízení v zahraničí je proto nutné oznámit země, kde se bude vůz pohybovat. Sazby půjčovného se zvyšují dle aktuálního ceníku o 10 - 20 %.

Omezení v jízdě se mohou týkat výjezdu do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska, Slovinska), bývalého Sovětského svazu, Albánie, Makedonie.

Přistavení a vyzvednutí vozidla

Pronajatý vůz vyzvednete ve městě Hrob - Duchcovská 211. A zde ho také vrátíte dle sepsané smlouvy o počtu pronajmutých dní. Přistavení vozu na schválené místo je pouze po dohodě mezi oběma stranami. Za přistavení vozidla do 20 Km je účtován poplatek 200,- Kč a vozidlo je možné po domluvě přistavit i dále.

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Vozidla se vždy pronajímají s plnou nádrží a rovněž se i vracejí s plnou nádrží. Za nedotankování pohonných hmot bude klientovi účtován poplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

Asistenční služba:

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuta asistenční služba, která poskytuje silniční službu včetně mechanika, odtahovou službu a přistavení náhradního vozu do 24 hodin při nehodě Vámi nezaviněné. V případě nehody či závady Vámi zaviněné je asistenční služba účtována.

Další smluvní pokuty autopůjčovny

Za ztrátu jakýchkoli převzatých dokladů od vozidla nebo klíčů od vozu, případně SPZ vozu je účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-Kč za každý doklad či klíč a dále je nájemce povinen pronajímateli nahradit škodu tím vzniklou (zejména ušlý zisk v důsledku časového prostoje). Vozidlo je nájemci předáno vždy s daným stavem paliva a stejně tak je nájemce povinen jej vrátit. V případě nedotankovaného vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli poplatek ve výši 32,- Kč bez DPH za jeden litr PHM. Vozidlo je nájemce povinen vrátit pronajímateli uvnitř i z vnějšku čisté. Pro případ nesplnění této povinnosti se stanovuje smluvní pokuta ve výši 200,- Kč až 1 000,- Kč dle míry znečištění. V případě, že se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud nájemce nedodrží platební podmínky nebo nejpozději ve lhůtě 8 hodin po výše sjednaném termínu převzetí nepřevezme od pronajímatele vozidlo, vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 % z celkového nájemného.

Ochrana osobních údajů GDPR

Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.